Juist   Finance Recruitment 

 M info@juistfinancerecruitment.nl         T +31 615065664

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR JUIST FINANCE RECRUITMENT

 

Artikel 1. Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

a. Juist Finance Recruitment: Juist Finance Recruitment, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61258733.

b. Kandidaat: een ieder die via bemiddeling door Juist Finance Recruitment aan de opdrachtgever wordt aangeboden.

c. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die Juist Finance Recruitment opdracht heeft gegeven tot arbeidsbemiddeling.

d. Opdracht: de overeenkomst tot arbeidsbemiddeling tussen de opdrachtgever en Juist Finance Recruitment op grond waarvan Juist Finance Recruitment kandidaten werft en selecteert en aan de opdrachtgever aanbiedt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle al dan niet schriftelijk vastgelegde aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Juist Finance Recruitment voor zover deze betrekking hebben op het verlenen van diensten op het gebied van arbeidsbemiddeling.

2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Juist Finance Recruitment zijn bevestigd.

 

Artikel 3. Garantieregeling

Bij de selectie van kandidaten neemt Juist Finance Recruitment de uiterste nauwkeurigheid in acht. Indien gedurende een periode van zes maanden mocht blijken dat de door Juist Finance Recruitment voorgedragen kandidaat niet aan de eisen voldoet, dan beschouwt Juist Finance Recruitment de opdracht als niet afgerond en zal zij zich inspannen om  een nieuwe kandidaat te vinden, zonder hiervoor een vergoeding in rekening te brengen. Voorwaarde voor deze garantieregeling is dat alle openstaande facturen van Juist Finance Recruitment  zijn voldaan.


Artikel 5. Betaling

1. De opdrachtgever is gehouden elke door Juist Finance Recruitment ingediende factuur binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te voldoen.

2. Indien een factuur van Juist Finance Recruitment niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn is voldaan, is de opdrachtgever na ommekomst van die termijn, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd volgens de tarieven van Juist Finance Recruitment met een minimum van 1% per maand. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.

3. De opdrachtgever dient de factuur meteen nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Juist Finance Recruitment te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt.

6. Alle incassokosten, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zullen, zodra door Juist Finance Recruitment rechtsbijstand is ingeroepen respectievelijk de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

7. Door de opdrachtgever betaalde bedragen worden altijd eerst afgeboekt op eventuele openstaande posten inzake incassokosten en/of rente die door Juist Finance Recruitment in rekening zijn gebracht (ook als de betalingstermijn daarvan nog niet is verstreken) en pas daarna op de overige openstaande posten.

 

Artikel 6. Bemiddelingskosten

1. Indien de kandidaat, binnen 12 maanden nadat hij is voorgesteld, bij opdrachtgever of aanverwant bedrijf in dienst treedt of op andere wijze werkzaam is, in welke vorm dan ook, vergoedt de opdrachtgever aan Juist Finance Recruitment bemiddelingskosten. Met aanverwant bedrijf wordt onder meer verstaan alle bedrijven waar opdrachtgever of haar bestuurder(s) direct of indirect (mede)eigenaar of bestuurder van zijn dan wel anderszins bij zijn betrokken, alsmede alle bedrijven waarmee opdrachtgever samenwerkt of (in een groep) is verbonden. Alles in de ruimste zin van het woord.

2. De bemiddelingskosten bedragen 20 procent van het bruto jaarsalaris volgens de bij Juist Finance Recruitment geldende tarieven. Als uitgangspunt voor de berekening geldt hetgeen (naar jaarsalaris omgerekend) is overeengekomen in de betreffende arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en de kandidaat welke, direct na het onderteken, door de opdrachtgever aan Juist Finance Recruitment dient te worden overlegd. Onder het begrip jaarsalaris vallen naast het brutoloon ook de vakantietoeslag, bonussen, provisies en 13e maand die (eventueel) aan de kandidaat worden uitbetaald.

3. Partijen kunnen schriftelijk ook een vast bedrag aan bemiddelingskosten overeenkomen.

 

Artikel 7. Tenslotte

1. Juist Finance Recruitment is jegens de opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe Juist Finance Recruitment door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor Juist Finance Recruitment geldt, en zal ter zake niet jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn.

2. Juist Finance Recruitment zal zich, uiteraard met inachtneming van al het vorenstaande, inspannen om opdrachtgever naar beste vermogen van dienst te zijn.

3. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.